Аккредиттеу, 2020 ж.

         


1   1   1   2   2   2   3   3   3   4   4   4


Өзін-өзі бағалау туралы есептер

19 білім беру бағдарламасының 2015-2016/2016-2017/2017-2018/2018-2019/2019-2020 оқу жылдары бойынша мамандандырылған ұлттық аккредиттеу стандарттарының өлшемдеріне сәйкестігі тұрғысынан өзін-өзі бағалау нәтижелері туралы
есептер
19 отчетов о результатах самооценки по 19 образовательным программам  по соответствующим   критериям  стандартов  специализированной  национальной  аккредитации 
за 2015-2016/2016-2017/2017-2018/2018-2019/2019-2020 учебные годы
19 reports on the results of self-assessment for 19 educational programs according to the relevant criteria of the standards of specialized national accreditation
for the 2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 academic years

Оқу бағдарламасының презентациялары

Келесі ақпаратты қамтитын 19 білім беру бағдарламасы бойынша 19 презентация:
- ҚБ мақсаты, міндеттері
- түлектердің ставкасы
- түлектерді жұмысқа орналастыру
- бос жұмыс орындары жәрмеңкесі
- практика және тағылымдаманың негіздері
- бітіруші кафедраның құрамы мен жоспары
- халықаралық ынтымақтастық
- профессорлық-оқытушылар құрамы, ғылыми жарияланымдар
- мұғалімдердің кәсіби дамуы, жетістіктері
- ҚБ материалды-техникалық базасы және оқу-зертханалық базасы
- студенттерді қолдау қызметі
19 презентаций по 19 образовательным программам, которые содержат следующую информацию: 
- миссия, цели и задачи ОП
- показатель выпускников
- трудоустройство выпускников
- ярмарка вакансий
- базы практики и стажировки
- состав и план кафедры, выпускающую выпускников
- международное сотрудничество
- профессорско-преподавательский состав, научные публикации
- повышение квалификации преподавателей, достижения
- материально-технический база и учебно-лабораторная база ОП
- служба поддержки студентов
19 presentations on 19 educational programs containing the following information:
- mission, goals and objectives of the EP
- rate of graduates
- employment of graduates
- job fair
- bases of practice and internships
- composition and plan of the department graduating
- the international cooperation
- faculty, scientific publications
- professional development of teachers, achievements
- material and technical base and educational and laboratory base of the EP
- student support service

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ БОЙЫНША ҚҰЖАТТАР

1. Пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешен
2. Оқытушының жеке жоспары
3. Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы кафедраның есебі
4. Мұғалімдердің біліктілігін арттыру туралы құжаттар, оның ішінде шетелдерде
5. Түлектердің жұмысқа орналасуы туралы ақпарат
6. Оқытушыларының жарияланымдарының тізімі
7. ПОҚ шығарған оқу-әдістемелік әдебиеттер тізімі
8. Тәжірибе келісімдері
9. Элективті пәндердің жұмыс берушілерімен келісім хаттамалары
10. Халықаралық ынтымақтастық туралы есеп
11. Жұмыс берушілермен өзара әрекеттесу туралы ақпарат
12. Білім беру бағдарламалары мамандандырылған бөлмелері мен зертханалары (атауы, мақсаты, жабдықтары, қажеттіліктері)
13. Тезистерді, ғылыми кеңесшілер мен рецензенттерді бекіту туралы бұйрықтар
14. Дипломдық жұмыс
15. Кафедраның әдістемелік жұмысының жоспары
16. Кафедраның тәрбие жұмысының жоспары
17. Ашық сабақтарға талдау жүргізу хаттамалары

 

 

1. 6В01101-"Педагогика және психология"
2. 6В01301-"Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі"
3. 6В01402-Музыка мұғалімдерін даярлау
4. 6В01403-Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау
5. 6В01501-Математика мұғалімдерін даярлау
6. 6В01504-Химия мұғалімдерін даярлау
7. 6В01505-Биология мұғалімдерін даярлау
8. 6В01506-География мұғалімдерін даярлау
9. 6В01601-Тарих мұғалімдерін даярлау
10. 6В01701-Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
11. 6В01702-Шет тілі: екі шет тілі мұғалімдерін даярлау
12. 6В02101-"Дизайн"
13. 6В04101-"Есеп және аудит"
14. 6В04102-"Қаржы"
15. 6В04103-"Экономика"
16. 6В04201-"Құқықтану"
17. 6В05101-"Биология"
18. 6В06101-"Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету"
19. 6В06102 -"Информатика"

Бейнероликтер. Материалдық-техникалық базасы

1. Дизайн білім беру бағдарламасы https://youtu.be/8zcUTPoTE-4
2. Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламасы https://youtu.be/Q032cAlHacY
3. Музыка мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламасы https://youtu.be/YpqpbwPVy64
4. "Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі" білім беру бағдарламасы https://youtu.be/ycUHsEVbt1k
5. "Педагогика және психология" білім беру бағдарламасы https://youtu.be/9hkrG7jGW2g
6. Биология мұғалімдерін даярлау, "Биология" білім беру бағдарламалары https://youtu.be/tqLU_e3C8UE
7. География мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламасы https://youtu.be/19r5m_imBhM
8. "Есеп және аудит", "Қаржы", "Экономика" білім беру бағдарламалары https://youtu.be/voaII2Olj-Y
9. "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" және "Информатика" білім беру бағдарламалары https://youtu.be/4oq0xwSYmd8
10. "Құқықтану" білім беру бағдарламасы https://youtu.be/ZSoDqQq6fKI
11. Математика мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламасы https://youtu.be/bKs-pDFuKm0
12. Тарих мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламасы https://youtu.be/gth-_87f_H0
13. "Қазақ тілі мен әдебиеті" білім беру бағдарламасы https://youtu.be/DfG1rEwKngQ
14. Химия мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламасы https://youtu.be/WXBnGWrQLbs
15. "Шетел тілі: екі шетел тілі" даярлау білім беру бағдарламасы https://youtu.be/aNfTGb15y3I
 

Жаңа пікірді жазу

Бұл өрістің мазмұны құпия ретінде сақталған және жарияланып көрсетілмейді.

Ограниченный HTML

  • Рұқсат етілген HTML тегтер: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Жол және абзац үзілімдері автоматты түрде қойылады.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.